KTS tổ chức họp mặt tất niên 2021 và chào mừng 2022 dưới hình thức trực tuyến

Ngày 26/1/2022, KTS họp trực tuyến tổ chức tất niên 2021 và chào mừng 2022....

26/01/2022