Chủ tịch Viện Công nghệ VipTam tiếp đại sứ Venezuela – Bà Tatina Pugh Moreno

Mục đích buổi gặp là để xúc tiến thương mại về ứng dụng khoa học...

22/10/2021