Các lãnh đạo, chuyên gia của KTS Group đã có chuyến giao lưu khu vực miền Bắc

Ngày 10/11/2021 các lãnh đạo, chuyên gia của KTS Group đã có chuyến giao lưu...

10/11/2021