Hội thảo xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ

Tham gia sự kiện có ông John Warden, Chủ tịch VABC và ông Gregory Harris,...

07/11/2023