President of VipTam Institute of Technology visit Venezuelan ambassador Ms. Tatina Pugh Moreno

The purpose of the meeting is to promote trade in  science and technology to agriculture and develop the digital economy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *