[VOVTV] Signing ceremony for transfer technology platform and business cooperation

On November 26th, the signing between KTS Group and many subsidiaries for technology cooperation take place in Hanoi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *